Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.iop.krakow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona BIP Instytutu Ochrony Przyrody PAN spełnia wymagania w 96,45%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu np. Ctrl + i Ctrl -), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego. Nie ma jednak możliwość zmiany wielkości czcionki, jak i kontrastu strony.

Treści niedostępne:
niektóre elementy mają nieodpowiedni kontrast,
focus jest niewidoczny,
może brakować tekstów alternatywnych do obrazów,

Strona jest w trakcie modyfikacji, które mają uczynić ją bardziej dostępną. Prace są prowadzone i sukcesywnie dostępność będzie ulegała poprawie. Do końca 06.2021 strony będą spełniały wytyczne WCAG 2.1 na poziomie AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych: dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, e-mail: margielewski@iop.krakow.pl, tel. 12 370 35 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nazwa budynku:
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Adres budynku:
Aleja Adama Mickiewicza 33, 31- 120 Kraków

Kierownik/dyrektor administracyjny:
Dyrektor: Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN
Z/ca Dyrektora ds. Ogólnych: Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Telefon sekretariat:
12 632 22 21; 12 370 35 14

Telefon Wydawnictwo:
12 370 35 32

Opis wejścia do budynku:
Do wejścia głównego prowadzą schody. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość wejścia do budynku z poziomu parteru bocznymi drzwiami, które prowadzą do dedykowanej platformy-windy  zainstalowanej przy schodach wewnątrz budynku, a następnie po osiągnięciu poziomu parteru - skorzystać z windy. W związku z faktem, iż w budynku nie ma portiera, obok drzwi wejściowych umieszczono informację z  numerem telefonu do działu obsługi i Sekretariatu: pracownicy służą pomocą w przypadku takiej konieczności. Skrzydło budynku dostępne jest przejściem (korytarzem) na 2 piętrze (po uprzednim skorzystaniu z windy).

Opis wnętrza budynku:
Budynek wielopoziomowy -1; +4, winda wewnątrz budynku prowadzi na każde piętro. Skrzydło budynku dostępne jest przejściem (korytarzem) na 2 piętrze.

Portiernia:
Tak, jednakże od 01.01.2021, bez personelu. Obok drzwi wejściowych i portierni, zainstalowano videofon, przez który można skontaktować się z Sekretariatem lub działem obsługi.

Położenie portierni:
przy wejściu głównym do budynku.

Procedury w budynku:
Pracownik Sekretariatu (lub obsługi) po otrzymaniu zgłoszenia koordynuje organizację i pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej po budynku.

Telefon do Sekretariatu:
12 632 22 21;  12 370 35 14

Pomoc w budynku:
Jeżeli jest taka potrzeba, osoba z Sekretariatu prosi pracownika obsługi, aby zszedł na parter do interesanta/ studenta. Przy portierni zainstalowano videofon z możliwością bezpośredniego połączenia interesanta z Sekretariatem oraz pracownikiem obsługi.

Łazienki w budynku:
Toalety damskie i męskie znajdują się na każdym półpiętrze. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety na parterze przy wejściu bocznym do budynku.

Dojazd do budynku transportem publicznym:
Tramwajami: wysiadając na przystanku Plac Inwalidów lub ul. Batorego (4, 8, 13, 14, 24)
Autobusami: wysiadając na przystanku Plac Inwalidów (139, 159, 164, 169, 179, 189, 192, 208, 304, 469, 501, 503, 511, 608, 664) lub na przystanku Czarnowiejska (114, 144, 173, 194).

 

powrót