Przedmiot działania

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych i leśnych oraz nauk o Ziemi oraz hydrobiologii i ekologii wód.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

  1. prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarach mało zmienionych lub przekształconych przez człowieka,
  2. sporządzanie ocen wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze i środowisko,
  3. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie biologii, ekologii, hydrobiologii, ochrony przyrody i krajobrazu,
  4. przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki,
  5. współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, hydrobiologii oraz innych prac wykonywanych w Instytucie,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej w ramach posiadanych własnych czasopism, a także poza nimi,
  7. kontynuowanie tradycji wzbogacania zbiorów bibliotecznych z zakresu ochrony przyrody oraz hydrobiologii i udostępnianie ich społeczeństwu,
  8. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.
powrót