Postępowania doktorskie

 • mgr Monika Teresa Hoffmann

Tytuł rozprawy: „Obszary bezdrożne jako narzędzia ochrony ekosystemów funkcjonalnych” ("Roadless areas as tools for the conservation of functional ecosystems").

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja – Prof. Dr. Tobias Kuemmerle, Humboldt-Universität zu Berlin
Recenzja - Dr hab. Dries Kuijper, Profesor IBS PAN
Recenzja - Dr. hab. Katarzyna Nowak, UW

 

 • mgr Małgorzata Łaciak

Tytuł rozprawy: „Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozrodu kumaka górskiego Bombina variegata w dolinach rzecznych” ("Habitat parameters relevant for the occurrence and reproduction of yellow-bellied toad Bombina variegata in river valleys").

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej 28 czerwca (środa) 2023 r., godz. 9:00, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33. W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E5ZGY1NjYtNGY3MS00ZmY0LTg4YmQtY2ZjYjcxZTJkYTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja – Prof. dr hab. Piotr Zieliński, UŁ
Recenzja - Dr hab. Maciej Pabijan, Prof. UJ

 

 • mgr Mateusz Raczyński

Tytuł rozprawy: „Wpływ interakcji antagonistycznych na cechy historii życiowych i fizjologicznych u ważek równoskrzydłych (Odonata, Zygoptera)” ("Effects of antagonistic interactions on life history and physiological traits in damselflies (Odonata, Zygoptera)”).

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej 28 czerwca (środa) 2023 r., godz. 11:00, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33. W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E5ZGY1NjYtNGY3MS00ZmY0LTg4YmQtY2ZjYjcxZTJkYTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja – Prof. dr hab. Jarosław Kobak, UMK
Recenzja - Dr hab. Anna Skoracka, Prof. UAM
Recenzja - Dr hab. Mirosław Ślusarczyk, Prof. UW

 

 

 • mgr inż. Michał Bełcik

Tytuł rozprawy: „Czynniki wpływające na występowanie ptaków w wyspach leśnych” ("Factors affecting the occurrence of birds in forest patches”).

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej, 8 listopada 2022 r., godz. 13:30
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI1Zjc0NjYtMTI2Mi00ODZkLWFlZWMtMzNjZTlhYWI4Njky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. Jakub Z. Kosicki, Prof. UAM
Recenzja - Dr hab. Tomasz Mazgajski

 

 • mgr inż. Adam Flis

Tytuł rozprawy: „Biologia lęgowa bączka Ixobrychus minutus w warunkach stawów rybnych” ("Breeding biology of Little Bittern Ixobrychus minutus in a fishpond habitat").

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej 8 listopada 2022 r., godz. 11:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI1Zjc0NjYtMTI2Mi00ODZkLWFlZWMtMzNjZTlhYWI4Njky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk
Recenzja - Dr hab. Marcin Polak, Prof. UMCS

 

 • mgr Aleksandra Splitt

Tytuł rozprawy: „Wybrane aspekty biologii murarki ogrodowej (Osmia rufa) w różnych środowiskach” ("Selected aspects of the red mason bee (Osmia rufa) biology in various environments”).

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej, 8 listopada 2022 r., godz. 9:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI1Zjc0NjYtMTI2Mi00ODZkLWFlZWMtMzNjZTlhYWI4Njky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Recenzja - Dr hab. Waldemar Celary, Prof. UJK

 

 • mgr inż. Sylwia Pustkowiak

Tytuł rozprawy: „Wpływ pojedynczych elementów krajobrazu i informacji socjalnej na występowanie i liczebność ptaków polnych” ("The effect of singular landscape elements and social information on the distribution and abundance of farmland birds").

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej 27 września 2022 r., godz. 11:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYyMzFhNDQtNjExZi00NjRhLWI0M2EtMjgyMmQyNzRmMzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Artur Goławski
Recenzja - Prof. dr hab. Leszek Jerzak

 

 • mgr Dorota Kotowska

Tytuł rozprawy: „Czynniki wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż dróg w Polsce”  ("Factors affecting the occurrence of selected invasive alien plant species along roads in Poland").

Zawiadomienie
Obrona rozprawy doktorskiej 27 września 2022 r., godz. 9:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYyMzFhNDQtNjExZi00NjRhLWI0M2EtMjgyMmQyNzRmMzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. Damian Chmura, Prof. ATH
Recenzja - Dr hab. Marcin K. Dyderski, Prof. ID PAN

 

 • mgr Maciej Bonk

Tytuł rozprawy: „Wpływ antropogenicznych przekształceń rzek na rozmieszczenie i biologię inwazyjnego raka pręgowatego Orconectes limosus Rafinesque” ("The influence of human-mediated river alteration on the distribution and biology of the invasive Spiny Cheek Crayfish Orconectes limosus Rafinesque").

Obrona rozprawy doktorskiej, 29 czerwca 2022 r., godz. 14:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU4YzE5MTEtNGNlMi00M2RlLTg3OWItNmFhOWExYTIwYzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Michał Grabowski
Recenzja - Dr hab. Tomasz Kakareko, Prof. UMK

 

 • mgr Wojciech Krztoń

Tytuł rozprawy: „Zmiana różnorodności funkcjonalnej zooplanktonu jako odpowiedź na zakwity sinicowe” ("Changes in functional diversity of zooplankton triggered by cyanobacterial bloom").

Obrona rozprawy doktorskiej 29 czerwca 2022 r., godz. 11:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU4YzE5MTEtNGNlMi00M2RlLTg3OWItNmFhOWExYTIwYzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. Sławomir Cerbin, Prof UAM
Recenzja - Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, Prof. UŁ

 

 • mgr Carlos Bautista Leon

Tytuł rozprawy: „Naturalne i antropogeniczne czynniki wpływające na występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne” ("Natural and anthropogenic drivers of brown bear damage occurrence").

Obrona rozprawy doktorskiej, 29 czerwca 2022 r., godz. 9:00
W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU4YzE5MTEtNGNlMi00M2RlLTg3OWItNmFhOWExYTIwYzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220236f996-c55c-4640-bca7-9a1d5c2e61dd%22%2c%22Oid%22%3a%22584355e6-56e9-451b-9122-144efd985fae%22%7d

Rozprawa doktorska
Steszczenie Pl, En
Recenzja - Dr Anne G. Hertel
Recenzja - Dr hab. inż. Robert W. Mysłajek, Prof. ucz.

 

 • mgr inż. Joanna Kosiba

Tytuł rozprawy: „Sinice jako czynniki wpływające na zespoły orzęsków w płytkich zbiornikach wodnych”, ("Cyanobacteria as drivers of Ciliata assemblages in shallow inland waters").

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej, Link do obrony: tutaj

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. Janusz Fyda, Prof. UJ
Recenzja - Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

 

 • mgr inż. Marcin Matysek

Tytuł rozprawy: „Presja drapieżnicza na sztuczne gniazda imitujące lęgi jarząbka w warunkach Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej, Link do obrony: tutaj

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. Marek Panek
Recenzja - Dr hab. Dorota Zawadzka

 

 • mgr Alberto García-Rodríguez

Tytuł rozprawy: „Rola niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w rozprzestrzenianiu nasion: studium przypadku na przykładzie borówki czarnej Vaccinium myrtillus''  ("The role of the brown bear Ursus arctos as seed disperser: a case study withthe bilberry Vaccinium myrtillus").

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie al. A. Mickiewicza 33 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alberto García-Rodríguez.

W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://tinyurl.com/4mbzp546

Więcej informacji do pobrania tutaj.

Rozprawa doktorska

Streszczenie Pl

Streszczenie En

Recenzja - Dr Juan Pedro Gonzáles Varo

Recenzja - Dr Sam Steyaert

Recenzja - Dr hab. Magdalena Żywiec

 

 • mgr Anna Lipińska

Tytuł rozprawy: „Wpływ siedliska na dynamikę populacji poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana w dolinie Nidy”
Informujemy, że w dniu 16 marca 2021 roku o godz. 1000 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie al. A. Mickiewicza 33 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Lipińskiej.

W obronie można uczestniczyć po zalogowaniu się na stronę: https://tinyurl.com/39krp9d 

Więcej informacji do pobrania tutaj.

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. Dr hab. Beata M. Pokryszko
Recenzja - Prof. Dr hab. Zbigniew Witkowski

 

 • mgr Adam Ćmiel

Tytuł rozprawy: „Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny skójkowatych (Unionidae)”

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie al. A. Mickiewicza 33 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adama Ćmiela.

Więcej informacji do pobrania tutaj.

Rozprawa doktorska
Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. Jarosław Kobak
Recenzja - Dr hab. Małgorzata Ożgo

 

 • mgr inż. Katarzyna Kurek

Tytuł rozprawy: „Rozmieszczenie, wymagania siedliskowe oraz wybrane parametry populacji węża Eskulapa Zamenis longissimus w Bieszczadach”

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Recenzja - Dr hab. Maciej Pabijan

 

 • mgr Maria J. Gołąb

Dnia 7 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii J. Gołąb. Tytuł rozprawy: ,,Effects of habitat manipulation on reproductive behaviour in riverine damselflies” (Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych). Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Dr hab., Prof. UAM Rafał Bernard

 

 • mgr Ewa Zyśk-Gorczyńska

Dnia 29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Zyśk-Gorczyńskiej. Tytuł rozprawy: ,,Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

 

 • mgr inż. Szymon Śniegula

"Compensating developmental rate in dragonflies and damselflies (Odonata) as a response to photoperiod along a latitudinal gradient’’

Streszczenie Pl
Stresczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Dr hab. Marcin Czarnołęski

 

 • mgr Kamil Najberek

Dnia 3 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila Najberka. Tytuł rozprawy: ,,Hipoteza uwolnienia od naturalnych wrogów, a inwazyjność obcych gatunków roślin''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

 

 • mgr Wojciech Bielański

Dnia 26 marca 2014 r. o godz. 10:30 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Bielańskiego. Tytuł rozprawy: ,,Strategie samców nielęgowych rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Streszczenie Pl
Streszczenie En
Recenzja - Dr hab. M. Borowiec
Recenzja - Prof. dr hab. Z. Witkowski

 

 • mgr Zofia Książkiewicz

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Zofii Książkiewicz pt. "Wymagania mikrosiedliskowe wybranych mięczaków szuwaru wielkoturzycowego, ze szczególnym uwzględnieniem Vertigo angustior", która odbędzie się dnia 17 czerwca 2013 roku o godz. 1030 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zawiadomieniu o obronie rozprawy doktorskiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

powrót