Organy i osoby

Strukturę Instytutu określa statut.

Najwyższym organem Instytutu jest Rada Naukowa.

Instytutem zarządza Dyrektor i jego Zastępcy:

Dyrektor: dr hab Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Piotr Skórka, prof. IOP PAN
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych: dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

powrót