Status prawny

Status prawny

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN) zwany dalej ,,Instytutem'' działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 z 2010 r., poz. 619).

Instytut posiada osobowość prawną.

Siedzibą Instytutu jest Kraków.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.

Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku ,,Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk".

Instytut używa pieczęci podłużnej z napisem: ,,Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk" al. Adama Mickiewicza 33; 31-120 Kraków

Zakres i tryb działania Instytutu ustala statut Instytutu w ramach określonych ustawą.

 

powrót