Przedmiot działania

Wersja z: 2013-02-08 15:39:44. Zapisał: iop

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych i leśnych oraz nauk o Ziemi oraz hydrobiologii i ekologii wód.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarach mało zmienionych lub przekształconych przez człowieka,

2) sporządzanie ocen wpływu działalności człowieka na zasoby przyrodnicze i środowisko,

3) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie biologii, ekologii, hydrobiologii, ochrony przyrody i krajobrazu,

4) przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki,

5) współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, hydrobiologii oraz innych prac wykonywanych w Instytucie,

6) prowadzenie działalności wydawniczej w ramach posiadanych własnych czasopism, a także poza nimi,

7) kontynuowanie tradycji wzbogacania zbiorów bibliotecznych z zakresu ochrony przyrody oraz hydrobiologii i udostępnianie ich społeczeństwu,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

powrót