Konkursy, oferty, zatrudnienia

Wersja z: 2014-09-04 12:09:36. Zapisał: iop
 • Wynik konkursu na stanowisko adiunkta. Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.07.2014r, rozstrzygniętym dn. 29.08.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr Wojciech Bielański zostanie zatrudniony od dn. 01.10.2014 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji  badań z dziedziny ewolucjonizmu, ekologii krajobrazu oraz ekologii behawioralnej, w szczególności z zakresu teorii metapopulacji, fragmentacji siedlisk, funkcjonowania ekosystemów rolniczych oraz roli informacji socjalnej w selekcji siedlisk. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia wielkoskalowych badań terenowych, obsługi programów i analizy GIS oraz stosowania zaawansowanych technik statystycznych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 września 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków, w szczególności z zakresu strategii życiowych osobników, terytorializmu, mechanizmów wyboru siedliska i dyspersji osobników. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych na ptakach, obsługi programów i metod analizy śpiewu, analizy GIS, technik laboratoryjnych i mikroskopowych służących badaniu stopnia zapasożycenia osobników, a także znajomość metod telemetrycznych. Ponadto, kandydat musi posiadać doświadczenie w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, dotyczących zagadnień ekologii krajobrazu, wybiórczości siedliskowej i dynamiki populacji ptaków. Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 sierpnia 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 14.04.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.05.2014 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii w zakresie biodostępności, bioakumulacji i toksycznego oddziaływania metali ciężkich na organizmy w wodach śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych oraz w samodzielnym prowadzeniu badań.Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 kwietnia 2014 r.Więcej informacji w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

 • Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

  2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz specjalność i znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii, ekologii lub nauk o Ziemi;
  2. ma  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w nauce;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. korzysta z pełni praw publicznych.

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

  1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
  2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną   na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

                    a) przebieg pracy zawodowej;

                    b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

  4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w pełnym wymiarze czasu pracy;

  5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);  

  8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

  Dokumenty należy nadsyłać  pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax: 22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

  Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

  Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Ochrony Przyrody PAN dostępne są na stronie internetowej Instytutu: http://www.iop.krakow.pl/

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie: tel. (12) 632 22 21, (31-120 Kraków, Al. A. Mickiewicza 33).

  Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 5 lutego 2014 r.

  Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na ekologię stresu niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekofizjologii i etologii niedźwiedzia brunatnego oraz w problematyce jego ochrony, znajomość nieinwazyjnych metod badania stresu i poziomu hormonów, znajomość procedur prowadzenia badań z zastosowaniem immobilizacji niedźwiedzi w zakresie monitorowania, pobierania prób i pomiarów, znajomość statystycznych metod analiz danych. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów i dłuższych pobytów zagranicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu. Okres zatrudnienia: od 01 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku (34 miesiące, na okres realizacji projektu). Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 lutego 2014 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo w treści ogłoszenia.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.12.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agata Zofia Wojtal zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.01.2014 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych,  monitoringowych i ochrony ekosystemów śródlądowych w zakresie biologii i ekologii glonów, ze szczególnym uwzględnieniem grupy okrzemek i  ich taksonomii. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach terenowych i laboratoryjnych  potwierdzone stażami w zagranicznych placówkach naukowych, samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą oraz udokumentowaną publikacjami współpracą z placówkami polskimi i zagranicznymi (monografie, artykuły, etc., w tym szczególnie w renomowanych czasopismach zagranicznych). Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku „asystenta technicznego do obsługi administracyjnej” dwóch projektów naukowych fundowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na okres trzech lat (1.01.2014-31.12.2016). Projekty są realizowane przez pracowników IOP PAN (oraz przez instytucje partnerskie z Polski i Norwegii) w latach 2013-2016. Kandydatka/kandydat musi posiadać doświadczenie obsłudze administracyjnej projektów/grantów naukowych/edukacyjnych, dobrą znajomość języka angielskiego, dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia 2013. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 

 •  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 29.11.2013 r. przez Komisję Konkursową, dr Grzegorz Wojtczak zostanie zatrudniony od dn. 01.12.2013 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii  w zakresie  biologia, ekologia i fizjologia zielenic nitkowatych, monitoring i ochrona ekosystemów śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach laboratoryjnych  potwierdzone stażami w polskich i zagranicznych placówkach naukowych, doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udział w grantach) oraz wykazać się zdolnościami organizacyjnymi (prowadzenie projektów). Więcej informacji w treści ogłoszenia

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.09.2013 r. przez Komisję  Konkursową, mgr Hanna Hajdukiewicz zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2013 r.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.09.2013 r. przez Komisję  Konkursową, mgr Paweł Mikuś zostanie zatrudniony w Zakładzie Biologii Geoochrony IOP PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.10.2013 r.

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie biogeomorfologii dotyczących hydromorfologicznego stanu rzek i jego wpływu na biocenozy rzeczne oraz badań w zakresie ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz morfologii i użytkowania ich dolin. Więcej informacji w treści ogłoszenia

 

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia do realizacji badań w zakresie biogeomorfologii dotyczących uwarunkowań dostawy, transportu i depozycji grubego rumoszu drzewnego w ciekach górskich, wpływu hydromorfologicznego stanu cieków na biocenozy rzeczne oraz sedymentologicznego zapisu aktywności współczesnych organizmów żywych w osadach rzecznych. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 20.05.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agnieszka Pociecha zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.06.2013 r.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 31.12.2012 r. przez Komisję Konkursową, dr Agnieszka Bednarska zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2013 r. w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku adiunkta.

 

 • Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 23.11.2012 r. przez Komisję Konkursową, mgr Magdalena Lenda zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2013 r. w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku asystenta.
powrót